List do dyrektorów szkół Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.04.2014.

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Ul. Steinhausa 2 m. 52, 02-747 Warszawa

 

 

LIST DO DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI O ODROCZENIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Szanowni Państwo,

 

W 2014 r. po raz pierwszy obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci sześcioletnie. Wielu rodziców sześciolatków jest jednak przekonanych, że ich dzieci nie osiągnęły jeszcze gotowości szkolnej. Procedura odroczenia obowiązku szkolnego, w przypadku siedmiolatków wszczynana bardzo rzadko, dziś dotyczy znacznej liczby dzieci i większości szkół. Od rodziców z całej Polski odbieramy niestety sygnały o licznych związanych z tym niejasnościach i problemach. Wskutek rozbieżnych interpretacji przepisów prosta w istocie procedura często niepotrzebnie się komplikuje i wydłuża.

 

Jako Fundacja wspieramy rodziców, ale stawiamy zawsze na skuteczne, przyjazne i nieobciążające niepotrzebnie konfliktem ani stresem kontakty na linii szkoła - rodzic, mając na uwadze szczególnie dobro dzieci. Stąd nasz apel o sprawne prowadzenie postępowań dotyczących odraczania w świetle obowiązujących przepisów. Odroczenie może być świetnym początkiem współpracy szkoły
z rodzicami i szansą dla dzieci na doskonałe wyniki w nauce w sprzyjającym dla nich czasie. Pragniemy zatem przypomnieć najważniejsze regulacje dotyczące odraczania obowiązku szkolnego.

 

1. Do wydawania opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego są uprawnione również niepubliczne poradnie psychologiczne-pedagogiczne. Dotyczy to poradni funkcjonujących na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425
z późn.zm.), wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Uzasadnia to m.in. brzmienie art. 16 ust. 4 ww. ustawy: „Decyzję
w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej”.
Artykuł ten nie precyzuje typu poradni ani miejsca jej działalności (nie obowiązuje rejonizacja).

2. W celu otrzymania decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, rodzic nie musi najpierw zapisywać dziecka do szkoły. Ustawa stwierdza wyraźnie, że chodzi o szkołę „w obwodzie której dziecko mieszka”, a nie szkołę, do której dziecko zostało zapisane.

3. W sytuacji, gdy poradnia w opinii dostarczonej przez rodziców wskazuje na potrzebę odroczenia edukacji szkolnej, ustawa nie daje podstaw dyrektorowi szkoły do kierowania dziecka na ponowne badanie gotowości szkolnej. Wyniki przeprowadzonego badania i praca zespołu opiniującego musiałyby być najpierw przez dyrektora skutecznie zakwestionowane na piśmie.

4. Ustawa nie określa terminu składania przez rodziców wniosków o odroczenie obowiązku szkolnego ani „właściwego” terminu przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pismo wiceministra edukacji Tadeusza Sławeckiego w tej sprawie z dn. 26 lutego 2014 r. do organów jednostek samorządu terytorialnego nie ma żadnej mocy prawnej. Nie ma on statusu aktu normatywnego i nie zmienia w żaden sposób istniejących regulacji. Stanowi jedynie niewiążącą interpretację obowiązujących przepisów prawa. W piśmie tym stwierdza się m.in.: „Diagnoza poradni, z racji dynamiki zmian rozwojowych i ciągłości procesu nabywania wiedzy i umiejętności przez dziecko, nie powinna, ze względów merytorycznych, być dokonywana wcześniej niż w maju, w którym rozpoczyna się rok szkolny”. Prawo oświatowe nie daje podstaw do takiej interpretacji przepisów dot. odraczania. Pismo MEN
i zawarta w nim argumentacja nie stanowi zatem formalnej przesłanki do odmownego rozpatrzenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego ani do odmowy przyjęcia wniosku.

5. Ustawa nie określa szczególnych terminów wydania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w związku z czym obowiązują tutaj terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn.zm.):

„Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę
łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”. Z powyższego wynika obowiązek niezwłocznego wydania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego po otrzymaniu wniosku rodzica.

6. Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego jest decyzją administracyjną, która – jak wynika z art. 107 ust. 1 Kpa - powinna zawierać: „oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji”.

 

Przypominamy, że organem wyższego stopnia w rozumieniu Kpa w stosunku do dyrektorów szkół
w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest kurator oświaty (art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o systemie oświaty). W związku z tym rodzice, którym odmówiono odroczenia obowiązku szkolnego względem ich dziecka, mają prawo wniesienia do tego organu odwołania.
W przypadku zaś niekorzystnej dla nich decyzji kuratora oświaty – mają prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Zwracamy także uwagę, że w przypadku podjęcia odmownej decyzji ws. odroczenia obowiązku szkolnego dziecka dyrektor szkoły jest zobowiązany przestrzegać w pracy w szkole z uczniem wszystkich zaleceń z opinii z poradni, na mocy ustawy o oświacie i rozporządzenia MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r., poz. 532). Na wniosek rodziców jest też zobowiązany sporządzić plan pracy z uczniem, na bieżąco informować rodziców o ustaleniach i współpracować z rodzicami wraz z całym zespołem pedagogicznym we wdrażaniu zaleceń poradni.

 

W związku z tym, że oczekiwanie na wydanie decyzji przez dyrektora szkoły o odroczeniu edukacji dziecka w kl. 1 może uniemożliwić rodzicom zgłoszenie dziecka do naboru w oddziałach przedszkolnych, prosimy o jak najszybsze rozpatrywanie wniosków, tak jak zaleca Kpa. Jeśli potrzebują Państwo kilku dni na przygotowania decyzji w sprawie odroczenia, prosimy o wystawianie rodzicom - na ich wniosek - zaświadczenia, że oczekują na wydanie decyzji przez szkołę - może to stanowić podstawę do rekrutacji w przedszkolu (na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kpa).

 

W liście odnosimy się do aktualnego stanu prawnego, warto jednak wspomnieć, że Sejm RP w dniu 21 marca 2014 r. przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2132). Już niebawem, po wejściu w życie nowelizacji, odroczenie obowiązku szkolnego będzie następowało niejako automatycznie, pod warunkiem że rodzic dołączy do wniosku opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej), z której wynika potrzeba odroczenia. Dyrektor szkoły nie będzie uprawniony do wydania odmownej decyzji w tej sprawie.

 

Jeśli chcieliby Państwo omówić szczegółowo kwestie związane z odraczaniem obowiązku szkolnego lub inne sprawy z zakresu współpracy rodziców ze szkołą, zachęcamy do kontaktu z Fundacją pod adresem e-mail: biuro@rzecznikrodzicow.pl.

 

Z poważaniem,

w imieniu zarządu Fundacji

 

Małgorzata Lusar

 

 

Zmieniony ( 28.01.2015. )